Människor i samtal. Foto: Pixabay

Den kulturkritiska essän som litterär formSåväl samtal som essäer handlar om åtminstone någon form av utbyte. De är redskap för medvetenhet. Utbyte har att göra med förmågan att ge och att ta emot. Att lyssna inåt och att fråga utåt.”Kultur” kan avse både alla företeelser som avhandlas inom samhällsvetenskapen (sociologin, antropologin, etnologin) och de som mer berör en troligen vanligare, men också snävare, uppsättning fenomen: litteratur, konst, musik etcetera. Givetvis kan dessutom både den bredare och den snävare synen på kulturen ingå i och forma varandra (oftast ingår naturligtvis det snävare i det bredare).

”Kritik” uppfattar jag i en – låt oss säga - mer engelsk än svensk tradition: som något konstruktivt kritiskt snarare än som något som i enkel mening bara är ”negativt”. Det konstruktivt kritiska manar också – åtminstone implicit – till någon form av förändring genom någon form av handling.

Begreppet ”litterär form” antyder väl rent allmänt ett visst sätt att skriva. Sålunda kan vi betrakta poesi och prosa som litterära former, liksom flera underavdelningar till dessa (vissa typer av sentenser, aforismer och experiment; noveller, novelletter, epik). En annan är dramatiken. En tredje litterär form, eller en åtminstone ofta litterärt laddad textkategori, utgör essän. Minst sälta, förefaller det mig, har då en mångsidig presentation av ett ämne, mest sälta en mer skarp vidräkning av ett fenomen eller en företeelse, som ytterst kan mynna ut i en pamflett eller stridsskrift.

Montaigne skapade essän. Essän är en nära släkting till samtalet. Därför skriver gärna essäförfattare också om samtal.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Montaigne skapade essän. Essän är en nära släkting till samtalet. Därför skriver gärna essäförfattare också om samtal. I sin egen stilbildande essä, ”Om konsten att samtala”, skrev Montaigne, att ”den nyttigaste och naturligaste övningen för vårt intellekt är enligt min mening samtal”.

Såväl samtal som essäer handlar om åtminstone någon form av utbyte. De är redskap för medvetenhet. Utbyte har att göra med förmågan att ge och att ta emot. Att lyssna inåt och att fråga utåt. Den som, allvarligt sinnad, frågar om mycket brukar också lära sig mycket. Illusionsfritt menar La Rochefoucauld: ”Orsaken till att så få människor kan föra en angenäm konversation är att alla tänker mera på vad de själva säger än vad de övriga i sällskapet säger.” I det reella samtalet växer mina idéer ur andras”. Det gör också essän.

En essä är förankrad i både faktiska förhållanden och i den skrivande författarens personlighet. Här bedrivs oftast trevande, tentativa, resonemang utifrån mer eller mindre aktuella eller tidlösa fakta. Författaren reflekterar över händelser, idéer, problem. Referenser till tidigare eller samtida resonemang över samma eller näraliggande teman görs. Essän är inte vetenskaplig i strikt mening, men saknar inte förankring i reella omständigheter. Den är inte heller restlöst personlig eller privat till sin karaktär, men är mer än ofta knuten till essäistens liv och erfarenheter, övertygelser och känslor.

På detta sätt bildas vad vi kan kalla resonemangslinjer. Tankegångar som cirkulerar runt sitt huvudämne, hänvisar till andra och annat samt förgrenar sig i olika riktningar utan att helt tappa målet – en sorts preliminär slutsats – ur sikte. Essän är därför sällan linjär till sin karaktär; snarast är den i någon bemärkelse hermeneutisk eller tolkningsorienterad, och når i bästa fall fram till en fördjupande och utvidgande spiralrörelse.

Även om Montaigne var essäns urfader, förblev han naturligtvis inte ensam, och var nog knappast heller den förste i genren, även om han gav den sitt namn. Det räcker med att tänka sig en Sokrates för att känna igen åtminstone en del av värvet: att förlösa en sanning utifrån ofta till synes motsägelsefulla påståenden. Efterföljare finns det många. Internationellt är för mig Emerson en favorit – här i Sverige Harry Järv. Essän skyr – i princip – det dogmatiska.

Vad som förenar alla stora essäister är förmågan att hitta flera infallsvinklar på ett och samma ”problem”, men också att finna ut den minsta gemensamma nämnaren. Exempelvis kan en essä ses som en inre utredning av en specifik frågeställning. Eller som en förhandling mellan flera av författarens olika grunduppfattningar.

När en person läser en essä ska denna person kunna läsa om fakta om ett visst ämne, texten ska förmedla kunskap. Den som läser ska också kunna läsa om vad författaren anser, essän ska även förmedla författaren tankar och nya infallsvinklar. Detta ska göras på ett intresseväckande sätt så att läsarna blir nyfikna och vill läsa mer.

En essä kan handla om vad som helst. Detta hindrar inte, att det ämne som avhandlas nog lättare finner genklang hos en läsare om det väcker intresse eller nyfikenhet, eller varför inte provocerar? En essäs tyngd tror jag med andra ord har att göra med hur starkt dess ämne – i ett eller annat avseende - berör. Hur kraftfullt den pockar på uppmärksamhet. Vilken sälta den tes som författaren driver har. Vilken lust eller olust den väcker. Vilka sinnen den retar – och vilka genmälen som aktualiseras. För övrigt menar jag att det är typiskt för essän att lusten att instämma i, protestera mot och utveckla resonemanget är stark.

Essän kan även anta olika former, dvs den kan utvecklas med hjälp av olika stilarter, klangbilder, metaforer. Den kan vara mer eller mindre formell. Mer eller mindre torrt argumenterande eller känslomässigt engagerande. Därmed kan vi återigen åberopa samtalets karaktär, som kan vara upprört eller lugnt, men aldrig respektlöst. Kanske kan man rentav hävda att essäer är samtal på pränt – eller att samtal är en form av muntliga essäer?

Syftet med essän är oftast att övertyga om den drivna tesens rimlighet, eller åtminstone om att tesen är värd att överväga. Essäns slutsats förefaller mig därför också att vara öppen och preliminär snarare än sluten och definitiv. Ja, jag är faktiskt övertygad om att det slutna och definitiva strider mot essäns karaktär som litterär genre.

En essä är alltså en utredning av ett ämne eller en tes, där varje slutsats är öppen och preliminär. Utredningen är prövande, vägande, lyssnande, avsmakande, medvetandegörande och en form för inre och yttre dialog, där författaren resonerar såväl med sig själv som med andra. I en essä förgrenas och fördjupas resonemangslinjerna, som återvänder till och korsar varandra, och slutligen slår rot i en bärande idé. Essän är också ett litterärt uttryck för tänkandets evolution. Essän handlar om grundforskning.

Den mer specifikt kulturkritiska essän – med dess ofta uttalade ambition att förändra – utgör inget egentligt undantag från det det allmänna vi nu provisoriskt försökt ringa in. Istället är den just bara mer specifik. Möjligen kan konturerna av dess specifika karaktär uttryckas med hjälp av vad den inte är – eller inte är så mycket – samt vad den verkligen är – eller är i högre grad.

Den går sålunda knappast att likna vid en sammetssoffa – snarare då en spikmatta. Dess perspektiv är inte i fas med mittfåran i samtidsdebatten – utan ställer saker på sin spets och uttrycker sig på tvären. Den är inte vetenskaplig i strikt mening – utan sysslar mer med det tänkbara, det möjliga och det önskvärda. Den är inte heller renodlat litterär – snarare uttrycker den tankeväckande resonemang inom ramen för en åtminstone grundläggande, om än ofta överraskande, struktur. Den är inte ute efter bevisa något – utan vill hellre ifrågasätta, irritera och trovärdiggöra.

Samtidigt väver essän ofta paradoxer. Den kan vara stilistiskt mjuk, klangfull och emotionellt tät. Den förhåller sig till samtidsdebattens mittfåra – för att utmana den. Den använder sig av fakta, men belyser dessa i nytt ljus. Den är litterär – om man med litterär avser något som är mer eller mindre poetiskt eller aforistiskt till sin karaktär. Den strävar efter ögonöppnande tolkningar – men inte evidens. Den bottnar i sitt ämne. Dess perspektiv, stil och ton är brett, varierat och polyfont. Den ör sig mellan Emerson och Thoreau, mellan laboratoriebiologen och naturpoesin. Den sträcker sig efter det som både är möjligt och önskvärt att förändra. Dess kritiska udd är konstruktiv, om än ibland utmanande drastisk.

Text Carsten Palmer Schale
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2019:01

Foto: Pixabay/Wikilmages, detalj.

De elaka

Rolf Karlman om en period i Finlands historia som kanske bäst går att likna vid vilda västern.

Av: Rolf Karlman
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Elefanter. Foto: Pixabay

L´Art Brut – Den oanpassade konsten och Aloïse

Lena Månsson om en av de främsta målarna inom l'Art brut, Aloïse Corbaz.

Av: Lena Månsson
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Omslagsbild, beskuren.

Ett slags feministiskt manifest

BOK | Julia Hariz har läst Aase Bergs senaste roman ”Haggan”.

Av: Julia Hariz
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Amos Oz, Foto: Michiel Hendryckx / Wikimedia Commons.

Amos Oz

Erik Cardelus om den nyligen bortgångne författaren och journalisten Amos Oz.

Av: Erik Cardelus
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Maxim Gorkij kring sekelskiftet 1900. Bild: Wikimedia commons

Maxim Gorkij i Finland och Sverige

Rolf Karlman om den ryske författaren Maxim Gorkijs tid i Finland och Sverige.

Av: Rolf Karlman
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

Detalj ur omslag

Medicinturism

BOK | Lilian Montmar har läst ”Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik” som utkom 2019 på Gidlunds förlag. För Tidningen Kulturen gör hon nu en detaljerad redogörelse av antologin som behandlar...

Av: Lilian O. Montmar
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

Kama sutra

Kamasutra

Den arkaiska indiska texten är på en och samma gång en handbok om könsumgänge, en politisk traktat och en roman. Guido Zeccola har läst Wendy Donigers ”Erotic Spirituality and the...

Av: Guido Zeccola
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

Svartsjuka, målning av författaren.

När självgodheten allierar sig med den dubbla moralen

Estoardo Barrios Carillo kommenterar artikeln ”Idoler som anklagas”, vilken publicerades i Metro den 15/3.

Av: Estoardos Barrios Carillo
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

”Missfärgade glasrutor”, installation Franciscuskapellet i Nyköping, juni 2018 Foto: Maria Rosenlöf

Att bli fullständigt uppslukad av det lilla

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads konstnär, Ida Rödén.

Av: Ida Rödén
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Omslag, detalj. Bilden är roterad 90 grader motsols.

En Landnamabok

BOK | Gunnar Lundin har läst Michael Economous senaste diktbok Christos/Ötzi.

Av: Gunnar Lundin
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Omslag, detalj

Att vara Anna i Världen

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Anna i Lund, en samling dikter av Anna Rydstedt som tidigare enbart publicerats i studenttidningen Lundagård.

Av: Bo Bjelvehammar
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Marie Bashkirtseff, I studion (1881), detalj.

Skrivandet som samtalspartner

Elin Parkman Smirnova ger en läsning av konstnären Marie Bashkirtseffs dagbok.

Av: Elin Parkman Smirnova
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Bokomslag ”Internet bakom taggtråden”, detalj.

Ryska mästerverk

BOK | Varlam Sjalamov, 1900-talsförfattare och Liza Alexandrova-Zorina, rysk nutida journalist, så olika men ändå med beröringspunkter. Båda aktuella med svenska utgivningar.

Av: Thomas Wihlman
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Detalj ur omslag

Vem äger rätten att tala om att åldras?

BOK | Thomas Wihlman har läst Hanne Kjöllers senaste bok.

Av: Thomas Wihlman
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Detalj ur omslag

En prisad roman

BOK | Sebastian Andersson har läst Johanna Frids kritikerrosade debutroman Nora eller Brinn Oslo brinn.

Av: Sebastian Andersson
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Detalj ur omslag

Mormorordning, hägringsöar

BOK | Millan Jonsson har läst Kalle Hedström Gustafssons diktbok ”Mormorordning, hägringsöar”.

Av: Millan Jonsson
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Bild: Porträtt av författaren (beskuret). Foto: Matti Koli

Hej Vilt

BOK | Theodor Hildeman Togner om Mimmi Corneliussons romandebut ”Hej Vilt” som utkom 2018 på Lesbisk Pocket.

Av: Theodor Hildeman Togner
2019 : Kvartal 1 | 06 februari, 2019

Detalj ur omslag

Berget är livets moder

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Paolo Cognettis ”De åtta bergen”, en bok om att utforska världen och att utforska varandra.

Av: Bo Bjelvehammar
2019 : Kvartal 1 | 06 februari, 2019

Bild: Hebriana Alainentalo

Några tankar om musiken

Denna text är en stark bearbetning av en gammal essä jag skrev för nu ca 10 år sedan. Det är den första delen av en artikelserie om musiken. Jag ville...

Av: Guido Zeccola
2019 : Kvartal 1 | 06 februari, 2019

Koltrast. Foto:Pixabay

En koltrasts sång och hemfärd

Människorna rör sig oroligt på jorden, var för sig eller tillsammans. I krig såväl som i fred ser de sig upptagna av problem de själva skapat. Där borta kämpade också...

Av: Robert Halvarsson
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Båt. Foto: Pixel2013/Pixabay.

Om poeten Lars Fredin

BOK | Den store svenske poeten Lars Fredin (1919-1988) är på nytt aktuell. Eftersom vi fortfarande är några som minns, och läser, honom. Särskilt samlingen Båtöga, men också resten. Lars Fredin medgav...

Av:
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Detalj från omslaget

Poetisk besvärjelse över ett medvetande

BOK | Lidbeck hittar ord i naturen som i sitt eget minne då hennes arv tar sig ända ut i haven och hämtar och vandrar via släktled genom skogarna hem till det...

Av: Benny Holmberg
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Kaos. Foto: Aitoff/Pixabay

Utdrag ur Overkill

”Med hjälp av GPS fann dom mig. På taket till centralbyggnaden. Dom säger att jag frös. Jag stod vid kanten till evigheten i bara kalsonger och nattskjorta.”

Av: Ulf Olsson
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Bar-Sur-Aube

Bachelard och den poetiska föreställningens fenomenologi

”Det finns ingen poesi som föregår det poetiska verbets gärning. Det finns ingen verklighet som föregår den litterära bilden.” – Rummets poetik (1957)

Av: Mattias Lundmark
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Porträtt, Adonis. Foto: Mariusz Kubik (Wikimedia commons), redigerad version.

Adonis och den alkemiska förbindelsen mellan öst och väst

Sigrid Kahle fördjupar sig i en viktig aspekt av poeten Adonis liv och verk: frågan om civilisationerna i världen gäller graden, inte arten. Fosterlandet är språket, språket är fosterlandet.

Av: Sigrid Kahle
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Överhögdal inlandsbanan Foto: Wikimedia commons

Resor på Inlandsbanan

Tommy Enström om att resa, skriva och minnas.

Av: Tommy Enström
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Uggla Foto: Pixabay

Hötorgskonst och äpplen

Ska essän, som är poesins prosaiske syskon, vara för de välmående lätt uttråkade och ge kittlingar och halsbrytande perspektiv? Eller för den som har det svårt?

Av: Gunnar Lundin
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Dag Almerheim, Nio sparade spår

Se upp! Tänk dig för

Jag vill nyansera vardagstanken och befria den från sin ofta förutsägbara elektromagnetiska kompass, för att visa att vi kan ta oss till ställen som vi inte visste fanns. Det är...

Av: Dag Almerheim
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Människor i samtal. Foto: Pixabay

Den kulturkritiska essän som litterär form

Såväl samtal som essäer handlar om åtminstone någon form av utbyte. De är redskap för medvetenhet. Utbyte har att göra med förmågan att ge och att ta emot. Att lyssna...

Av:
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa