Mätverktyg, Gedenkstätte Am Steinhof (detalj). Foto: Mats Olofsson.
  • 2018:08
  • Publicerad:

Rasbiologins uppkomst och konsekvenserDarwin använde sig av uttrycket "Survival of the fittest", som beteckning för den viktigaste drivkraften för överlevnad. Det naturliga urvalet skulle avgöra en människas överlevnad. Med Darwins skrifter påbörjades en stor diskussion om utveckling och arvsanlag, som stärktes av genitikens grundare, Gregor Mendels ärftlighetslära inom botaniken och växtförädlingen. Så föddes idén om att man även skulle kunna förädla människors egenskaper.Rasbiologins äldsta rötter

För att försöka förstå de barbariska händelser och experiment som utspelade sig på uppfostringsanstalten Spiegelgrund i Wien och andra liknande institutioner i skuggan av andra världskriget tvingas vi göra en liten genomgång av ursprunget till de snedvridna rasbiologiska idéerna om människors olika värde som funnits sedan 1700-talet, då svensken Carl von Linnés forskning uppmärksammades internationellt. Hans idé var att särskilja människor, djur och växter och dela in dem i grupper på ett så kallat "vetenskapligt" sätt.

Linné delade in Homo sapiens i olika grupper beroende på deras hemort och hudfärg och påstod att varje ras hade sina egna särdrag. Indianer var koleriska, röda, enkla, ivriga och stridslystna. Afrikaner beskrev han som flegmatiska, svarta, långsamma, och försumliga, asiater var melankoliska, gula, stela, allvarliga och giriga, européerna var bleka, muskulösa, snabba, smarta och uppfinningsrika.

Detta ledde till att man under 1800- och 1900-talen kom att använda sig av rastänkandet i Europa och i Europas kolonier. Under nazismen och fascismen gjordes rastänkandet till norm och blev förhärskande under första och andra världskrigen och mellankrigstiden.

Naturvetenskapliga teorier utnyttjades som stöd åt rasbiologin

De stora samhällsförändringarna under 1800-talet utlöste oro i alla samhällsgrupper. Barnadödligheten sjönk, livslängden ökade och befolkningarna växte. Industrialismen tog fart och livsmönstren förändrades. Engelsmannen Charles Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life publicerades den 24 november 1859 och utkom på svenska 1871 under titeln Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller de bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron. Darwin använde sig av uttrycket "Survival of the fittest", som beteckning för den viktigaste drivkraften för överlevnad. Det naturliga urvalet skulle avgöra en människas överlevnad. Med Darwins skrifter påbörjades en stor diskussion om utveckling och arvsanlag, som stärktes av genitikens grundare, Gregor Mendels ärftlighetslära inom botaniken och växtförädlingen. Så föddes idén om att man även skulle kunna förädla människors egenskaper. Man skulle främja barnfödandet hos "lämpliga vita föräldrar" och förhindra "undermåliga föräldrars" barnafödslar. Rasblandningar ansågs leda till en försämring av "folkkroppen" med befolkningsminskning och mänsklighetens utplåning som påföljd.

Den svenska grenen av rasbiologin växer fram

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

De svenska rasbiologerna Anders Retzius (1796-1860) och sonen Gustaf Retzius (1842-1919) grundade sina åsikter på europeiska föregångare. Skallmätaren Anders Retzius lämnade efter sig en stor samling kranier på Karolinska institutet. Många av dem tillhörde ursprungsbefolkningar, men den största delen av samlingen brann upp 1892. I dag finns ett fåtal samiska skallar och skelett kvar på olika forskningsinstitutioner i Sverige. Sonen Gustafs uppgift blev att skriva boken om faderns vetenskapliga verk. Under somrarna 1897 och 1898 mättes 45 688 värnpliktiga. Förutom skallindex togs en del andra mått som hår- och ögonfärg. Resultatet påstods bevisa att den germanska rasen var bevarad i sin renaste form i Sverige. Far och son Retzius' verk hedras genom att deras byster ännu idag står kvar på olika universitet och institut i Sverige.

Mätverktyg, Gedenkstätte Am Steinhof (detalj). Foto: Mats Olofsson.
Mätverktyg, Gedenkstätte Am Steinhof (detalj). Foto: Mats Olofsson.

Rasbiologiska institutet

1909 bildades Svenska sällskapet för rashygien. Herman Lundborg bedrev en stark lobbyverksamhet för att grunda ett rasbiologiskt vetenskapligt institut. Detta unika beslut fattades av Sveriges riksdags båda kamrar den 13 maj 1921. Rasbiologiska institutet i Uppsala grundades år 1922 med statligt stöd och Herman Lundborg som chef för den rasbiologiska forskningen. Med måttband, krumcirkel och skjutmått kuskade han sedan runt i Sápmi och mätte skallarna på samerna och fastställde den biologiska skillnaden mellan folk och folk. Han tog blodprover, undersökte människorna inpå bara kroppen, lyssnade på familjernas sjukdomshistorier, utforskade personernas sociala ställning och fastställde deras karaktärsegenskaper på grund av deras utseende. Han lade upp register och fotograferade. Med hjälp av registerkort kunde han visa upp sina rön för eftervärlden på Folktypsutställningen, som vandrade runt i hela Sverige. Många var de kvinnor och män som var delaktiga i förnedrandet av samer, finnar, romer och judar. De tunga planscherna bär tydliga budskap: Rasblandade och utländska drag förknippas med kriminalitet och sociala problem.

Svensk lag om tvångssterilisering

Den 26 juli 1933 tog justitiedepartementet fram ett lagförslag om tvångssterilisering. Personer steriliseras utan att ha gett sitt godkännande. Först år 1976 ersattes tvångssteriliseringslagen från 1934 med en lag om frivillig sterilisering. År 1936 övertog Gunnar Dahlberg ansvaret för Statens rasbiologiska institut. Under hans ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn. I sin bok Arv och ras från år 1940 skriver han att "rasbiologi är ett uttryck för nationella fördomar och har inget med vetenskap att göra" och menar att skillnaderna i utseende mellan samer och andra svenskar beror på miljöfaktorer. Dahlberg blev sjuk och dog år 1956. Rasbiologiska institutet lades ner 1958 och forskningen överfördes till institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet.

Sinnesslöanstalter

På sinnesslöanstalten Haggården i Hedemora finns en mapp med journaler på elever födda 1925-1954. Mappen innehåller information om små barn som bedöms undermåliga och som har kommit till anstalten för att avlivas, några barn "för att minska pressen på familjer, där fäderna är arbetslösa och mödrarna sjuka." Barnen togs ifrån sina familjer för att "vårdas" på anstalten. De flesta av barnen var utomäktenskapliga eller kom från fattiga familjer. Barnen inordnades i kategorier, antingen som bildbara eller obildbara. De senare dog efter en kort tid. Behandlingen av barn med utvecklingsstörning på "sinnesslöanstalterna" är en skamfläck i den svenska historien.

Rasbiologins människosyn lade grunden för nazisternas massteriliseringar och kliniskt dödande av vuxna och barn

Det europeiska samarbetet inom rasbiologin blomstrade. Grunden var lagd för massteriliseringar och kliniskt dödande av vuxna och barn. 1933 förklarade Arthur Gütt som ansvarig för den tyska steriliseringslagen i Tyskland att det var nödvändigt att ingripa mot utbredningen av "de mindervärdiga". Budskapet var: "Det kostar staten miljoner att livnära sinnessjuka och asociala. Särskilt kostsamma är barn med speciella behov, som i framtiden endast kommer att kunna utföra mekaniska arbeten, ofta blir kriminella och orsakar samhällsproblem. Allt som sparas kommer normala elever till godo." 1935 infördes abortlagen i Tyskland och samtidigt Riksmedborgarlagen (Nürnberglagarna) som delade in den tyska befolkningen i grupper: Medborgare av "rent tyskt blod" hade rätt till fullt "riksmedborgarskap", medan människor av judisk blandras endast fick rätt till ett medborgarskydd och saknade alla andra rättigheter. 400 000 personer beräknas ha blivit steriliserade. Den tyska steriliseringslagen infördes i Österrike 1940, där man uppskattar antalet steriliseringar till fem tusen, ofta i samband med tvångsaborter.

Rasbiologin levde kvar länge i Schweiz

Även i Schweiz hade rasbiologin ett starkt fäste. Inte bara politiska organisationer utan även privata frivilligorganisationer och barnhem arbetade för en "stark och sund rasren samhällskropp". Ungdomar dokumenterades med egenskaper som opålitliga, störande, tjuvaktiga och avundsjuka med hänvisningar till föräldrar och släktingars historik. I Schweiz skedde tvångssteriliseringarna av rashygienistiska skäl illigalt fram till 1970. Först på senare tid har nya uppgifter publicerats om tvångssteriliseringar och kastreringar av tusentals förståndshandikappade, psykiskt sjuka och socialt utslagna under 1900-talet. Man stängde gränserna för romer, sinti och resande folket Jensche och om människorna redan levde i Schweiz, tvångsomhändertogs deras barn. Idag lever cirka 15 000 personer med erfarenheter av övergrepp av detta slag.

Efter andra världskriget skulle Europa denazifieras

Ett denazifieringsprogram inleddes i slutet av andra världskriget. Med denazifiering menas de åtgärder som vidtogs i främst Tyskland och Österrike efter andra världskriget för att rensa ut alla spår av nazism. I praktiken var denazifieringen inte begränsad till Tyskland och Österrike utan den påbörjades i alla Europas stater som hade haft en nazistisk eller fascistisk regim, bl.a. Frankrike, Italien, Nederländerna, Kroatien och Norge.

Efter kriget var segrarmakterna angelägna om att ställa naziförbrytarna inför domstolen i Nürnberg, men USA drog sig snart ur och lokala folkdomstolar upprättades i Tyskland och Österrike. Domstolarna led av personalbrist på grund av den höga andelen nationalsocialistiska jurister och domare i länderna. I Österrike fälldes 13 607 personer för nazibrott. 43 personer dömdes till döden, 30 avrättningar genomfördes.

Inför valet 1949 kämpade partierna om väljarnas röster. En åsiktsförändring inom de politiska partierna och i befolkningen bidrog till att allt färre personer ställdes inför domstol. Man ansågs sig vara oskyldig till mord och naziförbrytelser i allmänhet, eftersom tysk lag hade varit gällande under den tyska ockupationen. Följden blev att krigsförbrytarna undkom genom att man lät dem fly. Man öppnade fängelseportarna på vid gavel och med hjälp av oförklarliga benådningsaktioner frigav man brottslingarna. Folkdomstolarna ställde in sin verksamhet efter 1955.

För att inte avslöja att USA och Vatikanen hade börjat använda nazister som spioner och aktivister i Sovjetkontrollerade områden lät man dem fly till Latinamerika. Den argentinske diktatorn Juan Perón inrättade en särskild kommitté ledd av gamla nazister som skickades till Europa för att söka upp och hjälpa SS-män. Den argentinske forskaren Uki Goni förklarar att de första som flydde till Argentina 1946 var franska och belgiska nazister. Vatikanen hjälpte dem undkomma rättvisan genom att ge dem skydd och resedokument, eftersom det katolska styret i Rom såg nazismen som ett "mindre ont och ett mindre hot än kommunismen". Ett år senare flydde tusentals kroatiska fascister via Vatikanens flyktväg och 1948 kom tyska och österrikiska nazister genom den upprättade flyktvägen genom Schweiz, där en polischef med nazisympatier samarbetade med flyktens organisatörer.

Text Lilian O. Montmar
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:08

Eric ”Umedalen” Johansson. Foto: Antwood/Wikmedia Commons.

Mysteriet Umedalen

Rolf Karlman om släggkastaren Eric ”Umedalen” Johansson, och ett av vår tids kanske mest besynnerliga ”fusk”.

Av: Super User
2018:08 | 31 augusti, 2018

Jägarna i snö, av Pieter Bruegel de äldre, 1565.

Den övergödda samtidskulturen

Nåt random nättroll kallade mig full av ressentiment för att jag skrev en kritiskt hållen text i en annan tidning om det popkulturella fenomenet Alex & Sigges podcast. Eller kritiskt...

Av: Gunnar Strandberg
2018:08 | 31 augusti, 2018

Vasili Grigorjevitsj Perov, porträtt av Fjodor Dostojevskij (1872)

Om nyttigheten i Dostojevskijs debut

Hur kan man som fattig vinna sitt värde i andras ögon? Genom arbete skulle många tänka, men kanske inte säga – eftersom vårt samhälle fortfarande präglas av, låt oss säga...

Av: Robert Halvarsson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Del av Mynoria, järnduksskulptur av Barbro Bäckström. Foto: Claes Hall

Genom järnduk och kameralins visas männi…

KONST | Nakna människokroppar i form av skulpturala reliefer, skira och motsägelsefulla, samsas med gåtfulla arkeologiska bilder i ena delen av konstgalleriet Fabriken i Bästekille. I den andra delen av den rymliga...

Av: Nancy Westman
2018:08 | 31 augusti, 2018

Mätverktyg, Gedenkstätte Am Steinhof (detalj). Foto: Mats Olofsson.

Rasbiologins uppkomst och konsekvenser

Darwin använde sig av uttrycket "Survival of the fittest", som beteckning för den viktigaste drivkraften för överlevnad. Det naturliga urvalet skulle avgöra en människas överlevnad. Med Darwins skrifter påbörjades en...

Av: Lilian O. Montmar
2018:08 | 05 september, 2018

Barrskog, Free-Photos/Pixabay.

Människans vanvård av Moder Jord

Mänskligheten är den första arten på jorden med den intellektuella förmågan att begränsa dess antal medvetet och leva i ett bestående, dynamiskt jämviktläge med andra former av liv. (Arne Naess)

Av: Lena Månsson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Rosor, Pixabay/Carl Russel.

Om det som är tragiskt

I denna feuilleton reflekterar Anders Björnsson över relationerna mellan det vi brukar kalla lycka och det som är tragiskt.

Av: Anders Björnsson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Nobelpristagaren V. S. Naipaul talar i Dhaka, Bangladesh. Foto: Faizul Latif Chowdhury/Wikimedia

V. S. Naipaul 1932-2018

Ivo Holmqvist gör en minnesteckning över den nyligen bortgångne författaren.

Av: Ivo Holmqvist
2018:08 | 31 augusti, 2018

Foto: Privat

Två texter

Två texter av Per Teofilusson.

Av: Per Teofilusson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Foto: Privat

Ondskan som företeelse och i sig (i)

ONDSKA! Visst reagerar vi ofta spontant på det sättet när något ohyggligt inträffar. KORSFÄST! Hämnas! Inför dödsstraff! Lås in fanskapet på verklig livstid och släng bort nyckeln! Ja, det är...

Av:
2018:08 | 31 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Send Me Your Daughter

MUSIK | Måhända, är jag inte rätt person att skriva en anmälan på Galleriets senare EP. Jag har förvisso ett stort stort musikintresse – men mina kunskaper när det kommer till elektronisk...

Av: Sebastian Andersson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Porträtt av Philip Roth, Wolf Gang/Flickr.

Vägar till Philip Roth

Erik Cardelus om författaren Philip Roth som avled under våren 2018.

Av: Erik Cardelus
2018:08 | 31 augusti, 2018

Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-08-31

Äntligen fredag, din hugsvalelse i grötgrå grottekvarnsvånda! Ställ fram HB-dunken och Päronsodan på bordet, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Sara Anstis

Månadens konstnär: Sara Anstis

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens konstnär Sara Anstis.

Av: Sara Anstis
2018:08 | 31 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Den arabiska apokalypsen och andra dikte…

BOK | ”Att ständigt vara hemma någon annanstans än hemma, kanske för det en närmre eviga företeelser som till exempel havet och solen. Sådant som utan några som helst tveksamheter finns överallt...

Av: Ida Thunström
2018:08 | 31 augusti, 2018

Citroen CV4, GuentherDillingen/Pixabay

Vad är modernismen?

Gunnar Lundin reflekterar över den så kallade modernismen.

Av: Gunnar Lundin
2018:08 | 31 augusti, 2018

Marilyn Horne & Monserrat Caballé (1981).

Montserrat Caballé

Annakarin Svedberg gör en okritisk och inspirerad betraktelse kring en hyllad spansk sopran. Hur en enda Prima Donna lyfter fram flera aspekter i vår kultur.

Av: Annakarin Svedberg
2018:08 | 31 augusti, 2018

Arthur Currie i Mons, 1918. Library and Archives Canada.

Konsten att avsluta ett krig

Den 11 november för hundra år sedan tystnade äntligen vapnen utmed första världskrigets frontlinjer. Efter fyra år i dödens närhet hade de flesta av soldaterna svårt att uppbåda någon starkare...

Av: Anders Olofsson
2018:08 | 05 september, 2018

Fiskebåt i Sydkinesiska sjön. Foto: Författaren.

Om Mo Yans litterära universum

I Mo Yans litterära universum utgör det illustrativt gestaltade våldet och den lemlästade kroppen ett tema som berättelserna kretsar kring och det som vid sidan om hans eventuella politiska intentioner...

Av: Anneliese Fältström
2018:08 | 31 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

Regn i gråljus

BOK | Bo Bjelvehammar om Lars Lerin och Kerstin Högstrands senaste bok ”Råskinn”.

Av: Bo Bjelvehammar
2018:08 | 31 augusti, 2018

The Eye of Time Myth II: A need to survi…

MUSIK | Det här är ingen populärmusik och kommer aldrig att så vara. Musiken är monotont drabbande och svårbestämt ambient dark. Rytmerna är orgasmiska med konnotationer åt alla håll och kanter. Öster...

Av: Super User
2018:08 | 31 augusti, 2018

Detalj ur omslaget

En hårdför berättelse om kvinnors utsatt…

BOK | Kicki Sehlstedt, författare till ”Sweet Lolita” har förutom sitt skrivande erfarenhet både som journalist och kriminolog, en insikt som starkt kommer till utryck i denna hennes debutroman.

Av: Jens Wallén
2018:08 | 31 augusti, 2018

Stenen. Foto: författaren.

Jag är tystnad

Den allomfattande ljudlöshetens härbärge förseglat med ordlöshetens sigill har varit min borg där mina uttalanden i tomma högtidstal har varit mitt ordlösa språk.

Av: Benny Holmberg
2018:08 | 31 augusti, 2018

Foto: Tarja Salmi-Jacobson

Bilder från Turkmenistan

När Sovjetunionen kollapsade 1991 bildades i ett slag fem nya stater i Centralasien, en av dem Turkmenistan. Trots att landet är republik och betecknas som demokratiskt har inte mycket ändrats...

Av: Tarja Salmi-Jacobson
2018:08 | 31 augusti, 2018

Foto: Belinda Graham

Wanås Konst

KONST | Hem och längtan, samhörighet och lekfullhet, storskalighet och närhet. Detta går som en röd tråd genom de nya verken på Wanås. Den klara röda tråden går också som en röd...

Av: Belinda Graham
2018:08 | 31 augusti, 2018

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa