Litteratur: Ann Werner, Smittsamt - En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer - Tidningen Kulturen

Litteraturkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ring, så intellektualiserar vi!

Ann Werneralt
Smittsamt - En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer
h:ström - Text & Kultur

Sjukt bra låtar och smittande rytmer är saker som de flesta har upplevt. Men vad ligger egentligen bakom upplevelsen och vad har den för betydelse i ett vidare socialt sammanhang?

Ann Werners doktorsavhandling Smittsamt - En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer är en undersökning av musikens roll för identitetsskapandet hos en grupp tonårstjejer i en medelstor svensk stad. Genom intervjuer och deltagande observationer studeras hur de skaffar och lyssnar på musik, vilka känslor som förknippas med olika musikaliska uttryck, samt hur artisternas stilar uppfattas av tjejerna och påverkar vad de själva väljer och väljer bort.

Werners utgångspunkt har enkelt uttryckt varit att undersöka vad människor gör med musik, och vad musik gör med dem. Särskilda genrer eller medium har inte fått utgöra gränser för arbetet. Istället har de genrer, artister och medier som ingick i tjejernas vardagliga musikanvändning naturligt fått stå i fokus för studien. Det har även lett till att tjejerna öppnat nya, oväntade vägar för Werner, främst inom det tekniska området.

Påläst och övertygande backar hon upp sin medieetnografiska studie med ett helt artilleri av tidigare (publik)forskning. Pierre Bourdieus teorier om hur övergripande strukturer och enskilda val länkas samman inom kulturens fält är en viktig språngbräda. "Identitet är inget man gör ensam utan i samspel med andra - ett samspel i vilket beteenden och föreställningar förflyttar sig mellan olika subjekt", skriver Werner. Det är någonting som bekräftas under intervjuerna, både vad gäller den "rätta" stilen eller musiksmaken i ett gäng och tillgången på musikutrustning i familjerna.

Det Werner lyfter fram är alltså inte bara en omfattande genomgång av kanaler för modernt musikbruk. Hon visar också hur faktorer som ålder, etnicitet, klass och genus styr tjejernas möjligheter till och val av musik, och hur det i förlängningen kan knytas till deras identitetsskapande.

Werners förhållningssätt till de unga tjejerna är engagerat och lyhört, men de illustrerande utsnitten av dialogväxlingarna är inte helt problemfria. Ibland är de så sökande till sin karaktär, så fulla av avbrott och parenteser med förtydligande efterkonstruktioner av vad som egentligen åsyftades, att deras trovärdighet som bas för Werners resonemang fläckas av svarta frågetecken. Till Werners fördel ska dock sägas att hon alltid adderar många samtal och iakttagelser till sina resonemang. Även om det knakar i vissa fogar finns det därför ändå en övergripande stabilitet i materialet.

Smittsamt rymmer många intressanta iakttagelser och slutsatser om det något undanskymda musikaliska vardagsbrukets tyngd i ett betydligt större sammanhang. Och även om boken är det akademiska regelverket trogen, har den ett tilltal som gör den tillgänglig och värdefull i en mycket vidare krets.

Jonna Fries

 

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen